Bilar parkerade bredvid cykelväg och lekpark i Malmö

Forskning om hållbar mobilitet ska ge bättre miljö och attraktivare städer

Forskning kring framtidens transport och mobilitet är viktig både ur ett klimat- och miljöperspektiv, men också för att kunna skapa attraktivare städer med mer utrymme för stadsliv, gående, cyklande och kollektivtrafik. Centrala delar i forskningen är studerande av styrmedels påverkan på både bilresande och bilinnehav. Syftet är att centrala aktörer som staten, kommuner, men även privata företag, ska få ökad kunskap samt möjligheter och förslag till nya lagar, tillämpningar och riktlinjer.

IVL har lång erfarenhet och stor expertis inom transport- och mobilitetsområdet. Forskningen har till stora delar genomförts genom anslagsfinansierade forskningsprojekt eller genom samfinansierade forskningsprojekt tillsammans med fastighetsaktörer. Förutom IVL och Chalmers har andra aktörer också deltagit som exempelvis Klimatkommunerna och Göteborgs Stad.

Syftet är att få tillgång till data, få en bättre förståelse för problem, samt att skapa större möjligheter och förståelse för ändrade policies och riktlinjer. I vissa projekt har forskningen initierats av IVL och Chalmers, i andra projekt har istället initiativet tagits av exempelvis Göteborgs stad eller fastighetsaktören. En styrka är att flera av forskningsprojekt är kopplade till varandra eller bygger vidare på tidigare gjort arbete.

Utsikterna att ställa om till ett hållbart transportsystem är goda. Nya normer, teknik, effektiva styrmedel och ändrade beteendemönster minskar både utsläpp och samhällsekonomiska kostnader. IVL kommer att fortsätta att arbeta för att forskning inom dessa frågor kommer upp på agendan.

Stefan Pettersson, forskningchef på IVL

I och med att mottagare för forskningen i flera fall är delaktiga i projekten sker en naturlig implementering av resultaten. I några projekt har dessutom implementeringen varit en del av projektets arbete och mål. Som exempel kan projektet Frampark nämnas där nyckelaktörer ingår i projektet och är delaktiga i framtagande av såväl metod som fallstudieobjekt.

För andra projekt har det funnits delmål att skapa diskussion i samhället och bland politiker genom en resurssatt mediaplan. Förutom de direkta kontakterna med projektens målgrupper används också projektens resultat för att väcka debatt kring frågorna mer allmänt. Detta görs främst genom debattartiklar, där IVL haft stor framgång med att föra upp frågan på nyhetsagendan.

Att synliggöra mobilitets- och transportfrågor i debatt- och opinionssammanhang bidrar till att öka den allmänna kunskapen om utmaningar och lösningar i samhället.

Forskningen inom transport och mobilitet bidrar till flera av de globala målen. Det gäller såväl klimat- som miljömål, men ett minskat biltrafikarbete minskar också antalet döda och svårt skadade i trafiken.

Dessutom innebär ett minskat behov av att bygga nya parkeringsplatser att kostnaden för nya lägenheter kan sänkas, vilket förbättrar ekonomin för såväl fastighetsaktörer som boende. Projekten är också inriktade på att få tillämpning i såväl nationella som kommunala lagar, planer, policies och riktlinjer.

Bilismen är en del av vårt samhälle, med starka regler, normer och traditioner. Den präglar vår industri och är fortfarande viktig för vår uppfattning om status och frihet. Det behövs fler styrmedel som håller fast vid principen att förorenaren ska betala, vilket kommer göra det dyrare att använda bil i stadsmiljöer.
Anders Roth, forskare inom mobilitet på IVL

Pågående eller genomförda IVL-projekt inom transport och mobilitet


Utvärdering av mobilitetsavtal:
Analys av svenska och utländska projekt med sänkta p-tal. Resultaten pekar på tydliga framgångsfaktorer och behov av ytterligare forskning. Projektet har blivit uppmärksammat hos många kommuner i Sverige och blivit en viktig referens och utgångspunkt för fortsatt forskning.

KomPark – kommunala p-styrmedel: Öka kunskapen av effekter av parkeringsåtgärder och föreslå lagändringar för att möjliggöra effektiv trafikstyrning. Genom samarbete med Klimatkommunerna har projektet kunnat få tillgång till ett stort dataunderlag som gett möjligheter till kvantitativa resultat kring exempelvis parkeringstal och bilinnehav.

Bilpooler och tjänsteresor: Projektet har undersökt och analyserat användningen av bilpooler för företags tjänsteresor.

FramPark – görs tillsammans med Framtidenkoncernen: Projektet pågår och syftet är att analysera effekter och ta fram en metod för att beräkna parkeringsbehov vid bostadsbyggande på befintliga parkeringsplatser.

Mistra Carbon Exit: Projektet pågår och syftet är att undersöka och analysera inställning och utmaningar med klimatstyrande parkeringspolicies hos VGR:s kommuner. Målgrupp är såväl tjänstepersoner som politiker och projektet är kopplat till VGR.s arbete med klimatlöfte om parkering riktat till VGR:s kommuner.

GothPark – effekter och lärdomar av mobilitetsavtal: Projektet pågår och syftet är att utvärdera och analysera tecknade mobilitetsavtal vid nybyggnation av bostäder för Göteborgs stad. Såväl fastighetsaktörer som boendes erfarenheter är viktiga delar och projektet samordnas med Frampark.

Frivilliga klimatmål inom godstransporter: Pågående projekt där IVL, Göteborgs universitet samt hållbarhetsbyrån Transformity, undersöker företags frivilliga klimatarbete kopplat till deras köpta godstransporter.

"Att göra en Gent": På uppdrag av WWF har IVL tittat närmare på fyra städer som alla har varit innovativa med hur de jobbar med omställningen av trafiken i sina städer. I en rapport presenteras lärdomar för hur svenska städer kan använda stadsutrymmet mer hållbart.

Vägskatt: Principer och system för att differentiera beskattning utifrån tid, plats och fordonsslag. Syftet med projektet var att visa en modell för hur ett nytt beskattningssystem för vägtrafiken kan se ut där hänsyn tas till att beskattningen ur både samhällsekonomisk och acceptansmässig synvinkel bör vara lägre på landsbygd jämfört med körning i stadstrafik. Ett annat syfte var att ge förslag på principer för beskattning som är förberett för framtidens elektrifierade och autonoma fordonstrafik.

Projektens bidrag till Sveriges miljömål

Sveriges miljömål beskriver det svenska genomförandet av den miljömässiga delen av FN:s globala hållbarhetsmål. De definierar vilken miljö den svenska politiken ska styra mot och vad som behövs göras för att nå dit.

Resultat från projekten kommer bland annat att bidra till målen:

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
God bebyggd miljö

Projektens bidrag till FN:s globala mål

Forskningen inom transport och mobilitet bidrar till flera av FN:s globala mål. Det gäller såväl klimat- som miljömål, men minskad biltrafik leder också till minskat antal döda och svårt skadade i trafiken. Dessutom innebär ett minskat behov av nya parkeringsplatser att kostnaden för nya lägenheter kan sänkas, vilket förbättrar ekonomin för såväl fastighetsaktörer som boende. Projekten är också inriktade på att få tillämpning i såväl nationella som kommunala lagar, planer, policies och riktlinjer.

Resultat från projekten kommer bidra till följande delmål:

  • 3.6 Minska antalet dödsfall och skador i vägtrafiken

  • 11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad

  • 11.2 Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla

  • 11.6 Minska städers miljöpåverkan

  • 11.A Främja nationell och regional utvecklingsplanering

  • 13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering

  • 13.B Främja mekanismer för att höja förmågan till klimatrelaterad planering och förvaltning

Referenser till forskningen

Sprei, F., Hult, C., Hult, Å, Roth, A. (2020). Review of the Effects of Developments with Low Parking Requirements. Sustainability, 12(5), 1744.

von Wieding, S., Sprei, F., Hult, C., Hult, Å., Roth, A., & Persson, M. (2022). Drivers and barriers to business-to-business carsharing for work trips – A case study of Gothenburg, Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Case Studies on Transport Policy. Published. https://doi.org/10.1016/j.cstp.2022.10.009

Mc Aslan, D., Sprei F. (2023), Minimum parking requirements and car ownership: An analysis of Swedish municipalities

Hennlock M., Hult C., Roth A., Nilsson L., Nilsson M., Sprei F., Kåberger T., (2020) Vägskatt för personbilar, IVL rapport c 469

Holm F., Ivansson M. (2022). Parkering som verktyg för hållbar mobilitet. IVL Svenska Miljöinstitutet

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

  • 3. God hälsa och välbefinnande
  • 11. Hållbara städer och samhällen
  • 13. Bekämpa klimatförändringarna