Bortom BNP-tillväxt
English

Hållbarhetsbedömning

Ett antal verktyg för hållbarhetsbedömningar har utvecklats för att informera olika intressenter om miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser av olika planer, projekt och policys.

Exempel på sådana verktyg är strategisk miljöbedömning, livscykelanalys, sociala livscykel-bedömningar och input-output-analys. Dessa kan kombineras på olika sätt och kopplas till scenarierna.

I detta projekt gjordes bedömningar av både kvantitativa och kvalitativa aspekter. Arbetet skedde nära de ekonomiska modellerna, men även kvalitativa aspekter som beskrevs i scenarierna inkluderades. Det var omfattade hållbarhetsaspekter, av väsentlig betydelse för utvärderingen.

Arbetspaketet leddes av Göran Finnveden, KTH.

Senast ändrad: 2020-03-05

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.