Bortom BNP-tillväxt

Samhälleliga och miljömässiga målsättningar

Arbetspaketets främsta uppgift var att definiera samhälleliga och miljömässiga målsättningar som måste uppfyllas för att ett Sverige med utebliven BNP-tillväxt skall betraktas som hållbart.

I denna uppgift ingick att problematisera generella, naturvetenskapligt grundade ramvillkor för hållbarhet i relation till samhällsvetenskapliga insikter om näringslivets och politikens drivkrafter, globala fördelningsfrågor och såväl teknikens som marknadens tendenser att förskjuta miljö- och arbetsbelastning från mera till mindre köpstarka regioner.

I flera avseenden kan en utebliven svensk BNP-tillväxt visa sig minska genomsnittssvenskens belastning på den globala miljön, men det var viktigt att klarlägga möjliga scenarier genom vilka en ekonomisk nedgång i stället skulle kunna intensifiera resursuttagen och/eller föroreningarna innanför eller utanför landets gränser.

När det gäller samhälleliga målsättningar var det arbetspaketets uppgift att föreslå vilka samhällsfunktioner som bör prioriteras i händelse av ekonomiskt kärvare tider, och framför allt hur de kan upprätthållas i avsaknad av ekonomisk tillväxt. Detta innebar att försöka fastslå minimikrav på välfärd, sjukvård, demokrati, jämställdhet och solidaritet, samt en strategi för att bära deras kostnader även om tillväxten uteblir. Det är oundvikligt att uppgiften delvis var av normativ karaktär, men ambitionen var att visioner och strategier skulle spegla dokumenterade, allmänt utbredda värderingar i det svenska samhället.

Arbetspaketet leddes av Alf Hornborg, professor vid Lunds universitet.

Senast ändrad: 2019-11-21

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.