Bortom BNP-tillväxt
English

Vardagslivets organisering

Hållbar livsstil likställs ofta med användning av ny teknik, konsumtion av ekologiska produkter, återvinning och användandet av kollektivtrafik. Men det finns också en växande mängd metoder och forskning om hållbar livsstil med små ekonomiska medel. Här undersöktes frågor kring organiseringen av vardagen och social praxis.

Arbetspaketet utforskade de vardagliga rutinerna i fråga om former och storlek på bostäder, äganderätt, tillgång till resurser, användning av det privata, delade eller offentliga rummet och former och nivåer av konsumtion. Dessutom undersöktes framtidsutsikter och konsekvenser för olika samhällsgrupper och vad detta innebar i termer av (om)fördelning av makt och resurser.

Litteraturstudier inom fallstudieområdena bedrevs, särskilt bland samhällsgrupper som har drabbats av ekonomisk nedgång.

Arbetspaketet leddes av Karin Bradley, KTH.

Senast ändrad: 2019-11-21

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.