1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Biologisk mångfald
 5. Biologisk mångfald inom bostadssektorn
Blomsterrabatt vid flerfamiljshus i Årby, Eskilstuna.

Foto: Sirpa Ukura, Mostphotos

Handbok för biologisk mångfald inom bostadssektorn

Att hejda förlusten av biologisk mångfald är en av vår tids största samhällsutmaningar. Näringslivet spelar en avgörande roll i att bevara och stärka vår biologiska mångfald. Detta projekt kommer att ge bostadsbolagen bättre förståelse, kunskap och metoder för att arbeta effektivt och systematiskt med biologisk mångfald i hela värdekedjan.

Projektets övergripande syfte är att hjälpa bostadsbolag i hur de kan mäta sin direkta och indirekta påverkan på biologisk mångfald.​ Målet och resultatet blir en handbok, en vägledning för hur ett bostadsbolag kan mäta och följa upp sin påverkan på biologisk mångfald både direkt och indirekt. Handboken kommer att harmoniera med de ökade krav som framöver väntas ställas för bostadsbolag.

Projektet kommer att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom bevarande och främjande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. I förlängningen bidrar det till ökad motståndskraft, minskad sårbarhet och anpassning till klimatförändringar. 

Målgrupper för projektet är allmännyttiga och privata bostadsbolag. Handboken kommer att spridas så att andra bostadsbolag kan använda den och optimera sitt arbete med biologisk mångfald.

IVL Svenska Miljöinstitutet leder projektet som genomförs i tätt samarbete med Sveriges Allmännytta, HSB och fyra allmännyttiga bostadsföretag.

Projektfakta

 • Projektnamn: Handbok för biologisk mångfald inom bostadssektorn
 • Budget: 1,6 miljoner SEK
 • Finansiärer: Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning (SIVL) och deltagande projektparter
 • Samarbetspartner: IVL Svenska Miljöinstitutet, Sveriges Allmännytta, HSB, Uppsalahem, Familjebostäder Göteborg, Strängnäs Fastighets AB, Svenska Bostäder
 • Period: 2024 - 2025

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

 • 3. God hälsa och välbefinnande
 • 11. Hållbara städer och samhällen
 • 14. Hav och marina resurser
 • 15. Ekosystem