1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Luft
  5. Validering av metoder för PFAS - provtagning i rökgaser
Skorstenar vid en industribyggnad

Validering av metoder för PFAS -provtagning i rökgaser

Projektet syftar till att utveckla och validera mätmetoder för PFAS i olika steg av förbränningsprocessen. Detta är ett viktigt steg för att förstå och minska PFAS-utsläpp från förbränningsanläggningar, vilket är avgörande för att skydda miljön och folkhälsan.

Projektet syftar till att utveckla och validera mätmetoder för per- och polyfluoralkylsubstanser (PFAS) i olika steg av förbränningsprocessen. PFAS har identifierats i flygaska, bottenaska och kondensatvatten från svenska förbränningsanläggningar, men det finns behov av att vidareutveckla och validera mätmetoder för att mäta PFAS också i gaser.

Projektet kommer att använda och testa flera mätmetoder, inklusive USEPA Other Test Method 45 (OTM-45) och OTM-50, samt en metod utvecklad av forskare vid Umeå universitet. Dessa metoder kommer att anpassas för att kunna mäta PFAS i rågas före rökgasrening, där höga halter av HCl, SO2 och partiklar förekommer.

Arbetet delas in i flera arbetsmoment

Först kommer en grundlig litteraturgenomgång att genomföras för att samla tillgängliga studier om PFAS-utsläpp och deras öde i förbränningsanläggningar. Därefter kommer ett omfattande provtagningsplan att utarbetas. Under provtagningsfasen kommer befintliga och eventuellt modifierade metoder att användas för att mäta PFAS i både rågas och renad gas vid olika förbränningsanläggningar. En provtagningskampanj kommer att genomföras där kända mängder PFAS tillsätts i förbränningsprocessen för att validera metoden över ett bredare koncentrationsområde.

De insamlade proverna kommer att genomgå kemisk analys för att kvantifiera PFAS-föreningar och resultaten kommer att jämföras med USEPA:s pilotstudie. En interimsrapport kommer att sammanställas för att redovisa preliminära resultat och utmaningar, följt av en slutrapport med metoder, resultat och rekommendationer för framtida övervakning av PFAS i förbränningsanläggningar.

Projektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Umeå universitet, Fortum Waste Solutions, Tekniska Verken och Umeå Energi och finansieras av Avfall Sverige. Det bidrar till en bättre förståelse av PFAS-utsläpp och deras påverkan på miljön, och stödjer utvecklingen av effektiva åtgärder för att minska dessa utsläpp.

Projektfakta

  • Projektnamn: Validering av metoder för PFAS - provtagning i rökgaser
  • Budget: 1 600 000 SEK
  • Finansiärer: Avfall Sverige, SIVL (Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning)
  • Samarbetspartner: IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Umeå Universitet, Fortum Waste Solutions, Tekniska Verken och Umeå Energi
  • Period: 2024 - 2025