färejtrafik i Göteborg

Fossilfria färjor i kollektivtrafik

Den vattenburna kollektivtrafiken har stor potential att bidra till ett effektivt kollektivtrafiksystem genom att knyta samman fler noder och avlasta väg- och spårbunden trafik.

Projektet Kunskapsunderlag för värdering av den vattenburna kollektivtrafikens potentiella roll och funktion har genomförts av en projektgrupp med IVL Svenska Miljöinstitutet, Trivector, Vattenbussen och KTH, tillsammans med en referensgrupp. Syftet med projektet var att ta fram nya kunskapsunderlag för värdering av den vattenburna kollektivtrafikens potentiella roll och funktion i det transporteffektiva samhället. Det handlar om att reda ut vad som saknas för att färjorna ska betraktas som ett lika relevant verktyg i transportsektorns verktygslåda som landbaserade lösningar. Resultat och rekommendationer finns nu sammanställda i rapporten Kasta loss!

Kan ge ökat resande

Sammanfattningsvis kan färjor bidra till ökat kollektivt resande genom att komplettera dagens väg- och spårburna trafik och agera katalysator för att transport- och klimatmål uppnås. Det är ett sätt att vårda och utveckla den befintliga infrastrukturen. De kan också tillföra transportsystemet flera funktioner som kortare fysiska resvägar, kompletterande infrastruktur och förbättrad tillgänglighet och framkomlighet i regionen genom att avlasta landbaserad infrastruktur. Detta ökar attraktivitet i kollektivtrafiken och ökar systemens motståndskraft och robusthet.

Vattenvägen kan ges en naturlig plats om bara beslutade principer och metoder följs, skriver forskarna bakom rapporten, men efterlyser handlingskraftiga och tydliga politiker, tjänstemän och beslutsfattare som förstår betydelsen av styrmedel, incitament och stödsystem som syftar till att öka andelen hållbart resande.

Projektet utmynnar i fyra rekommendationer

  1. Ställ krav och ställ om nu! Fasa ut kollektivtrafikens fossila färjor genom kravställning vid upphandling och driv på omställningen genom investeringsbidrag för konvertering av fartyg, laddinfrastruktur och nyinvesteringar i ren teknik.
  2. Planera vattenburen trafik efter samma principer, med samma turtäthet och öppettider, som övrig trafik. Integrera biljettsystem, tidtabeller, reseplanerare, hållplatser och bytespunkter med övrig kollektivtrafik.
  3. Prioritera samhällets helhetsperspektiv. Ställ krav på regionala kollektivtrafikmyndigheter att ta hänsyn till helheten, de totala kostnaderna och trafikens miljöpåverkan vid investering, drift och underhåll.
  4. Möjliggör systemförändring genom att lösa upp låsningar och att bredda regionernas ansvar för fritidsresandet. En viktig del ligger i att gynna och uppmuntra samverkan mellan olika aktörer.

Projektet finansierades av Trafikverkets FOI-Portfölj Sjöfart. Projektet avslutades 2024.

Ladda ner rapporten Kasta loss! Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Förstudier

IVL har tidigare tillsammans med KTH genomfört två förstudier som har gett kunskapsunderlag för upphandling och implementering av färjor med förnybar framdrift:

Fossilfri kollektivtrafik på vatten

Denna förstudie syftade till att skapa bättre kunskap om hinder och möjligheter för färjor med hög miljöprestanda. Arbete bestod av litteraturstudier, intervjuer och samarbete med en engagerad referensgrupp med syfte att undersöka hur en övergång till fossilfri kollektivtrafik på vatten kan påskyndas. Två fallstudier genomfördes för att samla erfarenheter från eldrivna färjor i drift: 1) Köpenhamn nya ”havnebuss”, där Arriva tillsammans med det holländska varvet Damen Shipyard Group vann upphandlingen om att bedriva trafik med elfärjor mellan Nyhavn och operan i centrala Köpenhamn på uppdrag av Movia. 2) Elhybridfärjan Elvy i Göteborg som levererades och driftsattes i Göta Älv under senare delen av 2019.

Projektets referensgrupp bestod av Styrsöbolaget, Börjessons Sjötaxi, & Charterbåtar, Skärgårdsredarna, Västtrafik, Region Stockholm, Färjerederiet, Green City Ferries och Västra Götalandsregionen.

Projektet finansierades av Branschprogrammet Hållbar sjöfart som drivs av Lighthouse. Projektet avslutades 2020.

Förnybara drivmedel för färjor i kollektivtrafik

Syftet med denna förstudie var att beskriva vilka förnybara drivmedel som lämpar sig för olika fartygstyper, linjer och förutsättningar. Det övergripande målet var att ge kunskapsunderlag och rekommendationer som kan användas vid upphandling och implementering av mindre färjor med förnybar drift, för att minska utsläppen av växthusgaser, hälsofarliga emissioner och partiklar.

Rapporten ger en överblick över möjliga förnybara drivmedel och beskriver drivmedlens mognadsgrad och behov av infrastruktur för bunkring och laddning. Drivmedel som diskuteras är HVO, batteridrift, biogas, metanol, ammoniak och vätgas, samt energieffektivisering med hjälp av vindassistans. Hinder och möjlighet för fossilfri drift beskrivs utifrån tre perspektiv: upphandlingsrelaterade aspekter kring val av drivmedel, tillgång på ny teknik och operationella aspekter inklusive laddning och bunkring.

Arbetet finansierades av f3 – svenskt kunskapscentrum för förnybar energi och slutfördes i slutet av 2021.

Ladda ner rapporten Förnybara drivmedel för färjor i kollektivtrafik Pdf, 746.1 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Projektfakta

  • Projektnamn: Kunskapsunderlag för värdering av den vattenburna kollektivtrafikens potentiella roll och funktion
  • Total budget: 2.3MSEK
  • Projektpartners: IVL Svenska Miljöinstitutet, Trivector, Vattenbussen, KTH
  • Finansiär: Trafikverket (Sjöfartsportföljen)
  • Period: 2022 - 2024