Flygfoto över vattenreningsverk vid anläggning för rening av avloppsvatten

Kall-PN söker nya sätt att rena Norrlands avloppsvatten från kväve och fosfor

Resurseffektiv rening av avloppsvatten från näringsämnen i kallt klimat – det är namnet på ett projekt som söker lösningar för att rena avloppsvatten från kväve och fosfor. Villkoren är speciella i kalla förhållanden, därför har projektet kortnamnet Kall-PN, där P står för fosfor och N för kväve.

När man ska rena avloppsvatten från fosfor tillsätter man normalt en kemikalie som innehåller aluminium eller järn. Ett alternativ är att använda biologisk rening utan kemikalier, vilket fortfarande är en ovanlig lösning i norra Sverige.

Biologisk kväverening kräver andra insatsmedel såsom extern kolkälla, det vill säga lättnedbrytbara organiska ämnen. Lagen kräver inte att man renar vattnet i Norrland från kväve, dels eftersom utsläppen inte ansetts vara negativa för Bottniska viken, dels eftersom kvävereningen är svår att åstadkomma vid de låga vattentemperaturer och höga flöden som förekommer vid snösmältningen.

Många reningsverk i norra Sverige står inför stora utmaningar med förändrade krav på kväverening, mål för klimatneutralitet och avskiljning av mikroföroreningar. Dessutom ökar belastningen genom den pågående industrialiseringen. Tillgången till kemikalier för fosforrening är dessutom osäker framöver. Reningsverken kan behöva byggas om från grunden för att möta dessa utmaningar. I samband med det finns en chans att välja effektiva och resurssnåla processlösningar som minskar kemikalieberoendet, minimerar klimatpåverkan och ökar möjligheterna till näringsåtervinning.

Målet med detta projekt är att utforma en resurseffektiv vattenreningsprocess med så låg klimatpåverkan som möjligt, anpassad efter norrländska förhållanden med periodvis låg vattentemperatur. Projektet ska pröva tekniska lösningar för att rena avloppsvatten från kväve och fosfor, modellera dessa processer samt optimera för minskad resursförbrukning, minskade utsläpp av lustgas och bättre rening från läkemedelsrester. Projektet ska också undersöka näringsförhållanden i Bottniska viken för att argumentera för vilken reningsgrad som är rimlig att eftersträva.

Processlösningen som studeras i projektet består av biologisk rening av fosfor och kväve i en process med suspenderade bärare (så kallad MBBR-teknik) kompletterad med hydrolys av slam för att producera kolkälla. Det tidigare projektet Kall-N, där IVL deltog, visade att det är möjligt att få en bra kvävereduktion vid temperaturer ner till 5 plusgrader med MBBR-teknik.

Projektfakta

  • Projektnamn: Resurseffektiv rening av avloppsvatten från näringsämnen i kallt klimat (ofta kallat Kall-PN)
  • Budget: 20 miljoner SEK
  • Finansiär: Formas via utlysningen Blå innovation
  • Samarbetspartner: Mittsverige Vatten och Avfall, IVL Svenska Miljöinstitutet, Lunds universitet, Stockholms universitet, VA-organisationerna Lumire (Luleå), Miva (Örnsköldsvik), Vakin (Umeå, Nordmaling och Vindeln), Bodens kommun samt yrkeshögskolan SKY
  • Period: 2023 - 2028