Gräs och elledning

Biogaslösningar

IVL har både specialistkunskap och en bred helhetssyn över biogasområdet. Vi hjälper myndigheter, kommuner, lantbruk, företag och industri att göra verklighet av sina biogasprojekt, både i Sverige och internationellt.

Vi hjälper dig med:

  • Kartläggning av nya tekniker för exempelvis förbehandling av substrat, produktion av biogas, förädling av biogödsel och användning samt förädling av biogasen.
  • Modellering och framtagande av verktyg relaterade till biogas.
  • Marknadsfrågor och regelverk relaterat till biogas (scenarioanalyser, prognostisering av utbud och efterfrågan, upphandling, policy- eller styrmedelsfrågor)
  • Systemanalyser inom biogas.
  • Certifiering av biogödsel enligt SPCR 120.
  • Hjälp med miljötillstånd för befintliga eller nya anläggningar, miljörapporter och hållbarhetskriterier.
  • Luftföroreningar, utsläpp till luft och spridningsberäkningar vid förbränning av biogas samt förbehandling av avfall.
  • Plaster och mikroplaster som kan förekomma i biogödseln/rötresten vid produktion av biogas.

Sara Anderson: Bustrafiken elektrifieras. Vad betyder det för biogasen?