Ett fartyg på vatten

Clean Shipping Index

För att ställa krav på hållbarhet vid sjötransporter behövs kunskap om de enskilda fartygens och redarnas utsläpp. Det kan IVL Svenska Miljöinstitutet erbjuda genom miljömärkningen Clean Shipping Index.

Clean Shipping Index visar utsläpp från fartyg till luft och vatten. Det ligger till grund för hamn- och farledsavgifter och är ett verktyg för transportörer att välja hållbara sjöfartsalternativ.

IVL Svenska Miljöinstitutet håller från 2021 i driften av detta oberoende miljöindex som har funnits sedan 2007.

Databas över fartyg och redare

Sjöfart ses som ett energieffektivt transportsätt med låga utsläpp av koldioxid per transporterad enhet. Men det beror på fartygstypen och hur välfyllt det är med gods. Fartyg släpper ut mycket kvävoxider och svaveloxider och påverkar även det marina livet genom utsläpp av avloppsvatten, kemikalier och avfall.

Som transportköpare och transportörer kan ni söka i databasen hos Clean Shipping Index och bedöma fartygens miljöprestanda utifrån de utsläpp de gör till luft och vatten. Ni kan också jämföra olika redare vid upphandling av sjötransporter.

Bas för farleds- och hamnavgifter

Hamnar kan använda Clean Shipping Index för att fastställa fartygens hamnavgifter utifrån deras miljöprestanda.

Sjöfartsverket har detta index som bas för att miljödifferentiera farledsavgifterna, något som alla fartyg betalar för att kunna operera i svenska vatten och anlöpa svenska hamnar.

Läs mer på webbsidan www.cleanshippingindex.com