Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | pressmeddelande
  Stort EU-projekt utvecklar metoder för riskbedömning av nya kemikalier
  Inom EU:s ramdirektiv för vatten regleras ett 40-tal kemikalier som utgör en bråkdel av alla ämnen som används i samhället. I EU-förordningen Reach finns exempelvis 148 000 förregistrerade ämnen. Nya kemikalier utvecklas också kontinuerligt för olika ändamål. För att kunna överblicka denna snårskog av kemikalier ska ett europeiskt forskningsprojekt ta fram underlag för riskbedömning och rådgivning till beslutsfattare.
 • | nyhet
  FN-möte om miljö och mänskliga rättigheter
  IVL:s Tina Skårman är sedan 2011 Sveriges representant i byrån för det så kallade PRTR-protokollet (Protocol on Pollutant Release and Transfer Register ) – ett protokoll under Århuskonventionen som handlar om upprättande av register över utsläpp och överföringar av föroreningar, och allmänhetens rätt allmänhetens rätt att ta del av miljöinformationen. I början av juli hålls det andra partsmötet för protokollet i holländska Maastricht.
 • | pressmeddelande
  Handlingsplan för energieffektiv renovering i Stockholm
  Stockholm stad ska tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet ta fram en handlingsplan för hur staden kan arbeta med energieffektiv renovering. I fokus står miljonprogrammets byggnader och flerbostadshus byggda perioden 1946-1965.
 • | nyhet
  Bättre rening av läkemedelsrester
  IVL Svenska Miljöinstitutet får två miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten för att utveckla hållbara lösningar för hur avloppsvatten kan renas från läkemedelsrester.
 • | pressmeddelande
  Stora möjligheter att öka materialåtervinningen i Sverige
  Sverige kan bli bättre på materialåtervinning. Byggsektorn är ett område som pekas ut i sammanhanget och även blandat avfall från hushåll och verksamheter innehåller stora mängder återvinningsbart material. Det visar en kartläggning där IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH har sammanställt ännu outnyttjade potentialer för materialåtervinning i Sverige.
 • | nyhet
  IVL arrangerar gruvdialog
  IVL arrangerar en dialog om miljötillståndsprocessen för gruvverksamhet. I dialogen deltar företrädare för näringslivet genom branschorganisationen SveMin, LKAB och Boliden, samt för myndigheter genom Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och SGU.
 • | pressmeddelande
  Ny teknik ska ge Stockholm bättre avloppsrening
  Membranteknik kan minska utsläppen av kväve och fosfor från Stockholms avloppsvatten. Det visar tester som genomförts på forskningsanläggningen Hammarby Sjöstadsverk. Tekniken öppnar också för möjligheten till effektivare rening för att avskilja läkemedelsrester.
 • | pressmeddelande
  I Alby odlas grönsaker och engagemang
  I Alby utanför Stockholm lär sig ungdomar om miljö och hållbarhet genom stadsodling. Syftet med det nystartade projektet är att öka ungdomarnas engagemang för hållbarhetsfrågor och deras möjligheter att vara med och påverka sin närmiljö.
 • | nyhet
  IVL deltar i Östersjöveckan i Almedalen
  Under Almedalsveckan samlas forskare, politiker, debattörer och andra intressenter för att diskutera frågor om hållbar utveckling, naturskydd och demokrati i Östersjöregionen. Initiativtagare är Uppsala Universitet och Forum Östersjön.
 • | pressmeddelande
  IVL får förnyat förtroende att arbeta med SMED-konsortiet
  Nu är det klart att IVL Svenska Miljöinstitutet får fortsatt förtroende av Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten att ingå i SMED-konsortiet som även består av SLU, SMHI och SCB. Det nya ramavtalet träder i kraft 1 januari 2015 och gäller fram till 2022.
 • | pressmeddelande
  Nytt projekt ska minska utsläppen från enskilda avlopp
  Enskilda avlopp står för cirka 15 procent av utsläppen av kväve och fosfor till Östersjön. I sjöar och havsvikar kan det lokala bidraget från hushållen vara ännu större. I ett nystartat projekt som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet ska dessa avlopp testas för att förbättra förmågan att rena avloppsvattnet från både övergödande ämnen och läkemedelsrester.
 • | nyhet
  Så påverkas miljömålens status av klimatförändringar
  Forskningsprogrammet CLEO, Climate Change and Environmental Objectives, analyserar hur luftkvalitet, försurning, övergödning och spridning av miljögifter påverkas av klimatförändringarna. I september lämnar programmet sitt underlag till Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljömålen - i detta nyhetsbrev sammanfattas några av resultaten.
 • | pressmeddelande
  Förbättrad vattenhantering med statistisk felsökning
  Hälften av allt vatten som går in i reningsverken skulle egentligen inte behöva renas. Samtidigt släpps orenat vatten ut i vattendragen när ledningsnäten överbelastas. Med bättre övervakning och styrning av vatten och avloppsledningsnätet kan man snabbare åtgärda fel i nätet och spara både miljö och pengar.
 • | pressmeddelande
  Byggsektorn enig om LCA – nu måste beställarna ta sitt ansvar
  En rad tunga aktörer inom byggsektorn är nu överens om hur livscykelanalyser, LCA, ska användas för byggnadsverk. Parterna har också enats om att ett LCA-perspektiv är grunden för att klara byggsektorns bidrag till en mer hållbar utveckling. Nu uppmanar de kommuner, byggherrar och andra delar av bygg- och fastighetsstektorn att ta sin del av ansvaret och ställa krav på att LCA ska användas för att beskriva miljöprestanda.
 • | pressmeddelande
  Plast hamnar i soporna trots enklare sortering
  Återvunnen plast har ett större miljövärde än återvunnet glas. Men inte ens tre av tio plastförpackningar sorteras och återvinns. I ett försök att öka insamlingen av såväl plast- som metall-, glas- och pappersförpackningar samt tidningar genom förenklad sortering blev förbättringarna totalt sett ändå små. Plastinsamlingen ökade bara högst nämnvärt.
Nyhetsarkiv
Återställ