Glow light of petrochemical industry on sunset.

Gröna kapitalmarknader som finansierar den gröna omställningen

Förlusten av biologisk mångfald hotar de ekologiska varor och tjänster som underbygger våra samhällen, ekonomier och - indirekt - det finansiella systemet. Det tvärvetenskapliga forskningsprojektet MISTRA FinBio ska öka finanssektorns förmåga att bidra till en naturpositiv ekonomi. 

Med "naturpositiv" menas åtgärder som bidrar till att öka resiliensen för såväl planet som samhällen genom att stoppa förlusten av, och återskapa, natur och biologisk mångfald. För att bli naturpositiv krävs utveckling av metoder och mått för att identifiera affärsmodeller som skyddar den befintliga biologiska mångfalden, liksom de som integrerar och förbättrar den genom sina affärsmetoder.

Projektet har två kompletterande övergripande mål: att få existerande kapitalmarknader mer gröna och samtidigt finansiera en grön omställning. Detta kräver i sin tur en mångfald av strategier som återspeglar investerarnas olika förmåga att påverka biologiska mångfald via sina investeringar.

MISTRA FinBio ska skapa en vetenskaplig plattform utformad för verklig påverkan, med internationellt erkänd tvärvetenskaplig forskning, nya mått för biologisk mångfald och förbättrade verktyg för risk och konsekvensbedömning. Forskningen siktar på att spela en nyckelroll i initieringen av vetenskapligt baserade hållbarhetskriterier (särskilt biologisk mångfald), samt påskyndandet av deras implementering i beslut som fattas inom hela finanssektorn.

Projektet kommer även att beakta viktiga etiska och styrningsfrågor kopplade till prissättning av biologisk mångfald samt framtida risker och möjligheter. Projektet samlar forskare från discipliner som vanligtvis inte samverkar – exempelvis beräkningsbiologi och bioinformatik, ekologi och systematik, finans- och handelsekonomi och filosofi.

MISTRA FinBio är utvecklat kring några huvudteman som bland annat inkluderar Integration av biologisk mångfald och finans, där IVL testar nya eDNA-tekniker för att spåra och kartlägga förändringar i biologisk mångfald på sätt som genererar fritt tillgänglig data för investeringsbeslut. Dessa integreras sedan i temat Finansiering av systemförändring mot hållbarhet där ett antal diagnostiska verktyg för finansiella beslut ska utvecklas, blans annat genom integrering av biodiversitetsdata i LCA.

Under temat Förvaltningsstrukturer och identifiering av naturrelaterade risker ska IVL utveckla en ny tvärvetenskaplig metod för att stresstesta svensk ekonomi i relation till biologisk mångfald, samt utvärderar transitionsrisker relaterade till internationella handelsavtal. Projektet leds av Stockholm Resilience Center.

Projektfakta

  • Finansiär: Mistra- Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
  • Budget: 50MSEK
  • Samarbetspartners: Stockholm Recilient Center, Naturhistoriska Riksmuseet, University of Oxford, Göteborgs Universitet
  • Projektets hemsida
  • Period: 2022 - 2026