1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Energi
  5. Hållbar vattenkraft i framtidens energisystem
Vattenkraftverk i kvällsljus

Håven - hållbar vattenkraft i framtidens energisystem

Vattenkraftens roll i elsystemet är på väg att förändras. Ökade miljökrav för vattenkraften i kombination med omställningen av energisystemet med stor andel vindkraft, samt en kraftigt ökad elefterfrågan, innebär nya förutsättningar för vattenkraften. Till detta kommer att klimatförändringarna förändrar hydrologin vilket påverkar vattenkraftens produktions- och reglerförmåga.

Det övergripande målet för projektet HÅVEN är att, givet dessa förändrade förutsättningar, fördjupa kunskapen om hur vattenkraften kan användas som en effektiv och hållbar resurs i det framtida elsystemet. I projektet analyseras hur och i vilken omfattning vattenkraften kan tillgodose behov av energi, effekt, variationshantering och systemtjänster samt vilka alternativa tekniker som i samverkan med vattenkraften kan möta dessa behov när vattenkraftens produktionsmöjligheter förändras. Hållbarhetsaspekterna analyseras med fokus på systemekologiska konsekvenser, klimatpåverkan och kritiska material.

IVL leder arbetspaketet Hållbarhetsanalys som utvärderar de olika framtidsscenarier som tagits fram inom projektet. Det omfattar både vidareutveckling av det analytiska ramverket och analys av de olika scenariernas hållbarhetskonsekvenser med fokus på klimatpåverkan, markanvändning och vattenmiljö, biologisk mångfald och övriga ekosystemtjänster samt behov av kritiska material. Analyserna görs med såväl kvalitativa som kvantitativa analysmetoder.

Projektfakta

  • Håven - Hållbar vattenkraft i framtidens energisystem
  • Budget: 5 300 000kr
  • Finansiärer: Energimyndigheten, Svenska Kraftnät, Vattenkraftföretagen, SIVL (Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning)
  • Samarbetspartners: Energiforsk, Profu, Chalmers, KTH
  • Period: 2022 - 2024