Johanna Thomsen, Varbergs kommun, i samspråk med Johanna Andersson, IVL, och Amanda Örtegren, Bygg och Konsult i Väst AB på projektkickoff i Varberg. januari 2024.

Johanna Thomsen, Varbergs kommun, i samspråk med Johanna Andersson, IVL (till höger) under projektets kickoff i Varberg i januari 2024. Fotograf: Johan Adermalm.

Cirkulär omställning i den halländska byggsektorn

Den halländska bygg- och fastighetssektorn tar kliv på vägen mot en grön och cirkulär omställning som skapar nya affärsmöjligheter. Det sker genom satsningen Bruka Halland.

Bygg- och fastighetsbranschens materialförbrukning har stor klimatpåverkan både genom omfattande uttag av nya råvaror och stora avfallsmängder. En omställning till cirkulära processer, där byggprodukter tas tillvara för att återbrukas och återvinns i betydligt större utsträckning än idag, är nödvändig för att minska klimatavtrycket.

Bruka Halland är det första breda initiativet för att initiera förändring och ta tillvara potentialen i en omställning med målet att utveckla ett storskaligt återbruk i den halländska bygg- och fastighetsbranschen. Det genomförs under tre år med start hösten 2023 och innehåller flera olika delar.

Potentialen för återbruk och bevarande kartläggs

IVL kommer genomföra en potentialstudie under projektets inledningsfas, där potentialen för storskaligt återbruk, inklusive förlängning av byggnaders livslängd, i den halländska bygg- och fastighetsbranschen undersöks. Genom att förbättra kunskapen kommer studien att öka förståelsen för den potential som finns kring bevarande och återbruk inom branschen i Halland.

Demonstration av återbruk, rådgivning och utbildningar

Inom Bruka Halland ingår även kunskapshöjande aktiviteter, både korta och översiktliga, och längre aktiviteter med mer djuplodande fokus. Dels genom gemensamma aktiviteter som studiebesök, seminarier och föreläsningar och dels genom direkt rådgivning till företag som väljer att ansluta sig till satsningen.Tre demonstrationsprojekt kommer också dela med sig av sina erfarenheter och lärdomar under projektets gång.

Konkreta åtgärder i företag

Byggbranschen i Halland består av några större aktörer och ett stort antal små- och medelstora företag. Detta blir den första samlade satsning för att på allvar inleda den nödvändiga omställningen i den växande regionen som också präglas av ett stort antal byggprojekt inom stora infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt.

Ett mål är att projektets aktiviteter ska nå minst 50små och medelstora företag i den halländska bygg- och fastighetsbranschen och att projektet ska bidra till att bygga samsyn i hela värdekedjan i en visionsprocess med konkreta förslag kring hur omställningen kan drivas på och utvecklas efter projektperiodens avslutning 2026.

Läs mer om projektet på Bruka Hallands webbsida.

EU-emblem "Medfinansieras av Europeiska Unionen"
Tillväxtverkets logotyp.

Projektet har finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden genom Tillväxtverket och Region Halland.

 

Projektfakta

  • Projektnamn: Bruka Halland
  • Finansiär: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden genom Tillväxtverket (Utlysning: Västsverige, Främja övergången till en cirkulär och resurseffektiv ekonomi), Region Halland och SIVL (Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning).
  • Budget: 13,8 miljoner SEK.
  • Koordinator i projektet: EMC (Energi och Miljöcentrum i Varberg).
  • Samarbetsparter: EMC (Energi och Miljöcentrum i Varberg), IVL, Region Halland, Varbergs Kommun.
  • Period: 2023 - 2026

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

  • 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • 9. Hållbar industri innovationer och infrastruktur
  • 12. Hållbar konsumtion och produktion
  • 13. Bekämpa klimatförändringarna