A chimney letting out thick grey/black smoke into the air.

Användarvänliga verktyg för industrins uppföljning och minskning av kemikaliefotavtryck (Tox-redUSE)

Hur kan tröskeln för industriell tillämpning av beräkningar av kemikaliefotavtryck sänkas? I projektet Tox-redUSE utforskar naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga forskare användarkraven på verktyg för att bedöma kemikaliefotavtryck. Ett koncept och en implementeringsplan ska utvecklas från en samskapande process med tre företag som hanterar eller producerar kemikalier.

Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall är ett av FN:s globala mål för hållbar utveckling och del av EU:s gröna giv. Hela livscykeln för kemikalier, varor och avfall måste tas i beaktande för att minska negativa effekter på människa och miljö.

Kemikaliefotavtryck är en livscykelbaserad indikator på kemikalieförorening (i detta projekt med fokus på human- och ekotoxicitetspåverkan). Indikatorn har potential att vara ett verktyg för industrin att mäta och minska sina kemikaliefotavtryck och därmed uppnå viktiga hållbarhetsmål. Projektet syftar till att göra verktyg för kemikaliefotavtryck användbara i industrin.

I forskningsprojekt där industriella aktörer och forskare samarbetat har det visat sig att vetenskapligt vedertagna modeller för kemikaliefotavtryck kan vara komplexa att använda. Tröskeln för industriell tillämpning har ofta varit för hög. Projektet syftar till att överbrygga detta gap och möjliggöra en bra implementering av dessa verktyg.

I projektet samarbetar forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers med företagen Nouryon, Perstorp och Volvo Car Corporation.

Enkät om erfarenhet av att använda verktyg för beräkning av "kemikaliefotavtryck"

Projektet Tox-redUSE bjuder in företag till en anonym undersökning om erfarenheten av att använda verktyg för att beräkna indikatorer för (eko)toxicitet i LCA (så kallat kemikaliefotavtryck). Enkätresultaten blir en viktig del i projektets framtagande av ett nytt koncept för att beräkna kemikaliefotavtryck.
Vi hoppas du vill lägga några minuter på att hjälpa projektet att nå detta mål!

Projektfakta

  • Projektnamn: User friendly tools for industry to measure and reduce chemical footprints (Tox-redUSE)
  • Finansiär: Formas
  • Budget: 4,5 MSEK
  • Samarbetspartner: IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers tekniska högskola, Nouryon AB, Perstorp AB, Volvo Car Corporation
  • Period: 2022 - 2024