myrar och fjäll

Integrerad forskning på hela klimatsystemet

EU Horizon-projektet Nevermore tar ett grepp om hela klimatsystemet med modellering och nära samverkan med lokala aktörer. Målet är att öka förståelsen för samspelet mellan åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser och åtgärder för klimatanpassning.

Ett genomgående tema i Nevermore är att minska stuprörstänket inom klimatforskningen. Det ska man göra genom att utveckla ett integrerat och gemensamt ramverk för bedömning av olika åtgärder, samt genom att simulera och utvärdera effekter och risker av både klimatförändringar och politiska åtgärder. Forskningen ska utmynna i lämpliga rekommendationer till beslutsfattare och allmänhet med både tekniska åtgärder och politiska styrmedel, såväl lokalt som på EU-nivå.

Utöver modellering av rent naturvetenskapliga effekter i miljön ska projektet också kartlägga klimatförändringarnas indirekta effekter på samhället, såsom socialt ojämställda konsekvenser utifrån kön, inkomst, socioekonomisk status och anställningstrygghet, etnicitet och ålder.

Projektet ska också integrera informationen från modelleringen och anpassa den till globala, nationella, regionala och lokala skalor. I projektet ingår därför också fem lokala fallstudier med olika geografiska, klimatmässiga och sociala förutsättningar: Kreta i Grekland, Trentino i Italien, Norrbotten i Sverige, Murcia i Spanien och Donau-deltat i Rumänien.

Fallstudien i Norrbotten fokuserar på hur klimatförändringarna påverkar bland annat nederbörd, snötäcke, växtsäsong, markförhållanden, vattennivåer och förekomsten av extrema väderhändelser, effekter som innebär ökad sårbarhet för byggnader, infrastruktur, tjänster, verksamheter.

En sektor som påverkas mycket av klimatförändringarna är skogsbruket, bland annat med en ökad risk för skogsbränder, stormar och förekomst av skadedjur. Samtidigt gynnas sektorn av ökad trädtillväxt till följd av en förlängd växtsäsong. Däremot förväntas ett ökat behov av bekämpningsmedel och gödselmedel. Energisektorn kommer också att beröras starkt, inte minst i samband med en ökad energiproduktion från skog och vindkraft samt industrisatsningar som ska ersätta fossila bränslen med grön el. Även rennäringen påverkas både direkt och indirekt av klimatförändringarna.

Under hela projektet pågår en nära samverkan med intressenter och slutanvändare genom fem lokala och en transnationell samverkansgrupp. Projektet leds av italienska Fondazione Bruno Kessler.

Projektfakta

  • Nevermore - New Enabling Visions and Tools for End-useRs and stakeholders thanks to a common MOdeling appRoach towards a ClimatE neutral and resilient society, NEVERMORE GA n. 101056858
  • Budget: 6,7 MEuro
  • Samarbetspartners: Fondazione Bruno Kessler, Fundación CARTIF, National Centre for Scientific Research “Demokritos”, RINA Consulting, Software Imagination & Vision SIMAVI, Association des Agences de la Democratie Locale ALDA, Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, Zentrum für Soziale Innovation ZSI, IVL Svenska Miljöinstitutet, University of Valladolid, Potsdam Institut For Climate Research, Instituto de Fomento de la Región de Murcia, Provincia Autonoma di Trento, Municipality of Sitia, Institutia Prefectului Judetul Tulcea, Energikontor Norr.
  • Finansiär: Horizon 2020
  • Period: 2022 - 2026