1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Luft
  5. Emissioner från människor och ytkemi inomhus
hand med kopp

Emissioner från människor och ytkemi inomhus

Utomhusluft, byggmaterial, möbler och de boendens aktiviteter är sedan flera decennier kända som viktiga källor till föroreningar i inomhusluft. Nyligen har det blivit allt tydligare att även människor avger avsevärda emissioner till inomhusluften. Kemiska ämnen som finns i huden absorberas till inomhusytor och genomgår kemiska omvandlingar. Denna studie kommer att titta på hur människors hudpartiklar sprids till inomhusluften och vilken påverkan de har.

Kemiska ämnen som finns i huden absorberas till inomhusytor och genomgår kemiska omvandlingar initierade av oxidanter, såsom ozon. Reaktionsprodukter från sådan inomhuskemi är substituerade, syreinnehållande föreningar, varav några är sensoriskt irriterande.

Det saknas praktiskt tillämpbara kunskaper om egenskaper, effekter och kontrollen av människo-relaterad ytkemi i innemiljöer. I denna studie kommer IVL att studera deponering av hudämnen som emitteras från människor till inomhusytor, samt den efterföljande exponeringen för de syreinnehållande produkterna från interaktioner mellan de belagda ytorna och ozon. Undersökningen kommer att inrikta sig på inomhuskemi under statisk och dynamisk närvaro av personer i en klimatkammare och i en realistisk innemiljö. IVL kommer att karakterisera effekter av temperatur, relativ luftfuktighet och luftomsättning på omfattning av ytbeläggningen, inomhusluftens oxidationspotential och koncentrationer av reaktionsprodukterna.

Resultaten förväntas leda till ökad förståelse för den roll som människor spelar för inomhuskemi. Vidare kommer resultaten att bidra till förbättrade befintliga inomhusmodeller och möjliggöra att överföra resultat och slutsatser som uppnåtts i detta projekt till andra inomhusmiljöer.

Projektfakta

  • Projekt: Emissioner från människor och ytkemi inomhus: underliggande faktorer, exponering och kontroll
  • Projektpartners: Danmarks Tekniske Universitet, Rutgers University, Universitetet i Oslo
  • Budget: 2 999 900 SEK
  • Period: 2021 - 2023