1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Miljödata
  5. Beräkning av källorna till övergödning i Östersjön och Västerhavet
Pir vid Östersjön

PLC7-Beräkning av källorna till övergödning i Östersjön och Västerhavet

Sverige, liksom alla andra östersjöländer, rapporterar regelbundet sina utsläpp av övergödande ämnen till Östersjön till Helsingforskommissionen, Helcom. Denna kartläggning ger oss information om hur den geografiska spridningen av utsläppen ser ut. 

Sverige, liksom alla andra östersjöländer, rapporterar regelbundet sina utsläpp av övergödande ämnen till Östersjön till Helsingforskommissionen, Helcom. Den senaste rapporteringen avser år 2017 och visar hur mycket kväve och fosfor som släpps ut i Sverige, varifrån dessa utsläpp kommer och hur mycket som når våra svenska havsområden.

Jordbruks- och skogsmark är de två största källorna till den totala belastningen på havet för både kväve och fosfor. Ser man enbart till de mänskligt orsakade utsläppen står jordbruket för den största delen, följt av utsläpp från avloppsreningsverk. Resultaten bygger på den hittills mest noggranna kartläggningen av Sveriges utsläpp av övergödande ämnen till Östersjön och Västerhavet.

Denna kartläggning ger oss information om hur den geografiska spridningen av utsläppen ser ut och vilka källor som är av större vikt i de olika regionerna. Det är en viktig pusselbit både för Helcoms arbete och för Sveriges vattenmyndigheter och andra som arbetar med vattenförvaltning i Sverige. Resultatet visar att de totala utsläppen från landbaserade källor i Sverige uppgår till 108 190 ton kväve och 3 300 ton fosfor.

Under 2021-2022 pågår arbetet med nästa rapporteringsomgång. PLC8, med utsläppsåret 2021 som bas.

IVL har varit projektledare för uppdraget genom SMED, Svenska miljöemissionsdata. IVL har också ansvarat för att ta fram underlagsdata för små avlopp, dagvatten och c-anläggningar samt för att sammanställa och rapportera data till Helcom.

Projektfakta

  • Projektnamn: PLC7-Beräkning av källorna till övergödning i Östersjön och Västerhavet
  • Budget: 8,7 milj SEK (varav IVL ca 2 milj SEK)
  • Finansiärer: Havs- och vattenmyndigheten
  • Samarbetspartners: SMED (SCB, SMHI, SLU)
  • Period: 2021 - 2021