1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Transporter
 5. Miljözoner för lastbilar
Stadstrafik och symbolen för miljözon 3.

Miljözoner för lastbilar – möjligheter och effekter

Miljözoner kan användas som styrmedel för att skynda på övergången till utsläppsfria fordon. I en studie finansierad av Trafikverkets forskningssatsning Triple F, ska IVL tillsammans med projektparter och i nära samverkan med två kommuner, ge förslag på hur miljözoner för lastbilar kan utformas. Projektet ska också undersöka vilka målkonflikter som kan uppstå med städernas varuförsörjning och beräkna effekten på utsläpp till luft.

Medan elektrifieringen av personbilar har tagit fart går elektrifieringen av lastbilar mer långsamt. Nya riktade styrmedel behövs för att nå en högre elektrifieringstakt av lastbilar, som idag står för cirka 27 procent av transportsektorns utsläpp av växthusgaser.

Ett möjligt styrmedel är att ge kommuner möjlighet att införa en särskild miljözon för lastbilar där krav ställs på el-, vätgas- eller gasdrift. Ingen kommun har hittills infört motsvarande zon för samtliga fordon, sannolikt på grund av låg acceptans för restriktioner på personbilssidan. En zon för lastbilar är enklare att införa och kan därmed påskynda elektrifieringen, med minskad klimatpåverkan, lägre halter luftföroreningar samt minskat buller som effekt.

Projektet utförs i nära samverkan med två kommuner samt andra berörda parter för att ge förslag på utformning av zoner som kan införas samt att analysera och hantera målkonflikter kopplat till exempelvis städers varuförsörjning. I projektet beräknas också effekten på utsläpp till luft och en analys görs av ökad efterfrågan av el- och gasfordon.

Projektmålen inkluderar:

 • Fördjupad omvärldsbevakning gällande miljözonsimplementering för nollutsläppsfordon med inriktning på Europa.
 • Genomförda beräkningar och effektanalyser av införande av miljözon klass 3 för lätta och tunga lastbilar i utvalda kommuner.
 • Analys och rekommendationer av relevant lagstiftning/förordning/lokala trafikföreskrifter på nationell och lokal nivå.
 • Öka kännedomen om miljözon klass 3 för lätta och tunga lastbilar hos svenska kommuner och relevanta branschaktörer.

Projektfakta

 • Projektnamn: Miljözon klass 3 lastbilar
 • Projektparter: IVL Svenska Miljöinstitutet (koordinerande), Stockholm Stad, Lunds kommun, WWF, AB Volvo, Scania, DHL, Postnord, Trafikanalys, CLOSER, Göteborgs stad, Business Region Göteborg, Uppsala kommun, Klimatkommunerna.
 • Finansiär: Triple F.
 • Budget: 1 632 400 SEK
 • Period: 2023 - 2024