1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Vatten
  5. Simulering för hållbar dimensionering av reningsverk
avloppsreningsverk

Simulering för hållbar dimensionering av reningsverk

Detta projekt ska bidra till VA-branschens digitala transformation genom att öka kunskaperna inom processmodellering samt genom utveckling och innovation av metoder för modellbaserad dimensionering av reningsverk.

Branschen för vatten och avlopp (VA) i Sverige står inför stora investeringar för att bygga om reningsverk, runt 2–3 miljarder kronor per år. Befolkningen växer samtidigt som högre krav ställs på reningsgrad, resurs- och kostnadseffektivitet och minskad klimatpåverkan.

Dagens reningsverk dimensioneras ofta utifrån tumregler där säkerhetsfaktorerna inte är transparenta. Därför blir dimensioneringen subjektiv och svåröverskådlig och ökar risken att nya reningsverk inte kan möta kraven under hela sin livscykel. Innovativa tekniker för datainsamling och ny metodik för att tillämpa dynamiska processmodeller kan underlätta när man ska bygga reningsverk av rätt storlek.

Projektets syfte är att bidra till VA-branschens digitala transformation genom att öka kunskapen inom processmodellering och utveckla nya metoder för modellbaserad dimensionering.

Resultatet blir dels en ökad digital mognad hos projektets behovsägare, dels en fullskalig demonstration av modellbaserad dimensionering som verktyg för optimering och kravställning. En generell och uppskalningsbar metod för modellbaserad dimensionering ska utvecklas, där standardiserad analys av ett obrutet flöde av rörelse- och belastningsdata är centralt för att skapa transparenta säkerhetsmarginaler.

VA-verken som deltar i projektet ska se nyttan med digitala verktyg för att upphandla och driva smarta och hållbara reningsverk.

Den fördjupade förståelsen för hur resiliens kan uppnås vid rätt dimensionering leder till en ökad miljönytta per investerad krona under hela livscykeln. Teknikdemonstrationen i fullskala stärker branschens förtroende för processmodellering som effektivt verktyg för hållbar dimensionering, vilket blir en drivkraft för digital transformation.

Projektfakta

  • Projektnamn: Simulering för hållbar dimensionering av reningsverk (SimDim)
  • Finansiär: Smart Built Environment
  • Budget: 2,8 MSEK
  • Samarbetspartner: Uppsala Vatten och Avfall, Gryaab, Tekniska verken, Stockholm Vatten och avfall, VA-ingenjörerna, LTH samt Telia
  • Period: 2022 - 2024