1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Vatten
  5. VA-kluster Mälardalen
lakvatten reningsverk

VA-kluster Mälardalen – forskning och utbildning inom vatten och avlopp

VA-kluster Mälardalen är ett forsknings- och utbildningskluster inom vatten- och avloppsområdet som arbetar för att fungera som ett stöd till verksamheten vid VA-organisationerna i Mälardalsregionen med omnejd och övriga Sverige.

VA-kluster Mälardalen bildades 2010. Då ingick fyra lärosäten (KTH, Mälardalens universitet, Uppsala universitet och SLU) samt IVL Svenska Miljöinstitutet och sju VA-bolag. Sedan dess har klustret växt och i dag ingår även Lunds universitet och RISE och antalet VA-bolag har vuxit till tretton.

På utbildningssidan arbetar klustrets medlemmar för att utbilda framtidens anställda inom VA-branschen. Här är målsättningen att bidra till VA-utbildningar i toppklass och att lyfta fram VA som ett viktigt och intressant ämne med många samhälls- och miljötillämpningar.

IVL Svenska Miljöinstitutet finns representerat i VA-kluster Mälardalens ledningsgrupp och styrgrupp, leder två av klustrets ämnesgrupper (Ämnesgrupp processmodellering samt Uppströmsarbete för hållbara kretslopp) och fyller rollen som sekreterare i klustret.

VA-kluster Mälardalen arbetar i första hand för att fungera som ett stöd till verksamheten vid VA-organisationerna i Mälardalsregionen med omnejd och övriga Sverige. Målet är att bidra till en effektivisering av våra avlopps- och slamhanteringssystem med hänsyn till energi- och resursutnyttjande. Styrkan är att personal på reningsverk och forskare tillsammans arbetar med de utmaningar som branschen står inför. Den samlade kompetensen bland klustrets medlemmar inom mätteknik, styrning och modellering med tillämpning mot avloppsvattenrening är unik i Sverige.

VA-kluster Mälardalen får extern finansiering från Svenskt Vatten Utveckling (SVU) och är en del av Svenskt Vattens satsning på projektprogram för högskolor och universitet. SVU:s pengar går främst till de fem lärosätena men täcker också vissa administrativa kostnader tillsammans med finansiering från Stiftelsen IVL. Projekten som genomförs inom klustret finansieras också till stor del av klustrets medlemmar eller annan extern finansiering.

Projektfakta

  • VA-kluster Mälardalen
  • Budget: 800 000 kronor per år
  • Finansiär: Svenskt Vatten Utveckling, SIVL samt samarbetsparterna
  • Samarbetspartner: IVL, RISE, Uppsala universitet, Lunds universitet, KTH, SLU, Mälardalens universitet, Stockholm Vatten och Avfall, Syvab, Käppalaförbundet, Eskilstuna Energi och Miljö, Enköpings kommun, Falu Energi och Vatten, Mälarenergi, Uppsala Vatten och Avfall, Örebro kommun, Nodra, Växjö kommun, Tekniska verken i Linköping, Roslagsvatten
  • Period: 2010 - 2025